Share on:   


АЛМА ДООЕЛ
Адреса: ул.Тодосија Паунов бр.8, Кочани
Телефон / Факс: +389(0)33 271 666 +389(0)33 271 636, +389(0)33 271 676
E-mail: z.trendov@alma-fashion.com;info@alma-fashion.com
Интернет страница: www.alma-fashion.com
Дејност: -
Големина: Мала