Share on:   


ФАКОМ
Адреса: Булевар „Александар Македонски“ Бр.18 П.фах: 439, Скопје
Телефон / Факс: +389 (0)2 5513 100 +38925513103 +38923174023, +389 (0)2 3173 564
E-mail: info@fakom.com.mk; martin.velkovski@fakom.com.mk
Интернет страница: www.fakom.com.mk
Дејност: Производство на сите видови челични конструкции за потребите на јавниот сектор и индустријата, базирано во најголем дел на топловалани лимови од производниот програм на МАКСТИЛ, како и на легирани челични лимови, топловалани профили, цевкасти профили, поцинкувани и пластифицирани лимови итн. Во производниот програм се застапени: • Автоматски заварени Т, АТ, Н, L носачи за потребите на пазарот и бродоградбата, • Челични конструкции за индустриски објекти, производни хали и складишта, јавни објекти, спортски сали, стадиони итн.; • Патни и железнички мостови; • Рударска опрема за површински копови - рударски машини и транспортни ленти; • Опрема за термо и хидроенергетски постројки; • Опрема за металургија; • Резервоари за горива и други течни и гасни флуиди; • Силоси за зрнести и прашкасти материјали; • Процесна опрема за цементна, хемиска и други индустрии; • Профилирани лимови, ниско-напонски електроди, одбојни огради за патишта и сл. Проектирање Изработка на комплетна проектна документација за сите видови челични конструкции и процесна опрема за индустријата. Изработка на идејни, основни и изведбени проекти по сопствени проектни решенија и разработка и доработка на изведбени проекти (производни и монтажни цртежи). Одделот за проектирање е организиран во три единици: Машинство, Градежништво и Архитектура. Монтажа Монтажа на сите видови челични конструкции и процесна опрема произведени од компанијата. Монтажа на инвестициона опрема, ремонти, реконструкција и одржување на рударски машини и транспортни ленти во површински копови, термо и хидроенергетски постројки, црна и обоена металургија, цементна и хемиска индустрија. Изработка на делови на опрема и машини според оригинални цртежи или примероци за потреби на ремонти, реконструкција и одржување
Големина: Голема