Share on:   


ЛИВНИЦА ИДЕАЛ
Адреса: Овчеполска 14, Штип
Телефон / Факс: +389 70 210 008, +389 32 300 779
E-mail: livnicaideal@hotmail.com
Интернет страница: www.livnicaideal.com.mk
Дејност: Лиење на метални и феролегури
Големина: Мала